logo

REGULAMIN

 

REGULAMIN korzystania ze zbiorów

BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

I. Przepisy ogólne

Instytucja

1. Biblioteka Wydziału Filologicznego UŁ (BFil) jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filologicznego, powołaną Rozporządzeniem Rektora z dn. 01.12.2014 r. Wraz z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego i bibliotekami innych jednostek organizacyjnych tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny.

2. Dane osobowe gromadzone w BFil
a) wyłącznie do celów określonych w Ustawie o bibliotekach, ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie o statystyce publicznej oraz obowiązujących w uczelni regulacjach wewnętrznych
b) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czas otwarcia

3. Godziny otwarcia podaje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Sposób Korzystania

4. Ze zbiorów biblioteki można korzystać:
a) w obrębie biblioteki w wolnym dostępie i czytelni
b) poza biblioteką poprzez wypożyczenie do domu
c) z zasobów elektronicznych na zasadach zgodnych z warunkami licencji oraz przepisami wewnętrznymi Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Prawo korzystania

5. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki mają:
a) pracownicy i emeryci Wydziału Filologicznego UŁ
b) studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Filologicznego UŁ
c) pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz studenci innych kierunków UŁ
d) pozostali - wyłącznie na miejscu

Ewidencja czytelników

6. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki nabywa się z chwilą:
a) rejestracji w systemie elektronicznej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej
b) podpisania deklaracji zawierającej dane osobowe oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

7. Celem uzyskania uprawnień do korzystania z wypożyczalni należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) pracownicy Wydziału – dowód osobisty
b) studenci i doktoranci Wydziału – elektroniczną legitymację studencką
c) emeryci Wydziału – dowód osobisty
d) formalności związane z zapisem oraz z aktualizacją konta należy dokonać osobiście.

Karta biblioteczna

8. Do korzystania ze zbiorów BFil uprawnia:
a) elektroniczna karta biblioteczna
b) elektroniczna legitymacja studencka akceptowana przez system biblioteczny.

9. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Przekroczenie tego przepisu pozbawia prawa korzystania z biblioteki zarówno właściciela karty jak i osoby nieprawnie z niej korzystającej. Upoważnienie dla innej osoby do korzystania z karty bibliotecznej może być wystawione tylko w uzasadnionych przypadkach na czas określony.

10. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię. W razie niezgłoszenia zagubienia karty, jej właściciel ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z używania karty przez inną osobę (całkowita odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych dzieł).

11. O zmianie nazwiska, adresu, adresu e-mail, studiów, pracy itp., należy niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię.

Konto biblioteczne

12. Czytelnik może mieć tylko jedno konto biblioteczne.

13. konto biblioteczne jest ważne dla:
a) pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego UŁ – aktualizowane w oparciu o dane z systemu USOS
b) słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Filologicznego UŁ – na czas potwierdzony odrębnym zaświadczeniem

14. Konto biblioteczne jest wspólne dla Biblioteki Wydziału Filologicznego i Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Nieprzestrzeganie regulaminów korzystania ze zbiorów powoduje w tych bibliotekach sankcje przewidziane w regulaminach.

15. Zamknięcie konta uprawniającego do wypożyczania książek następuje po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec BFil i BUŁ:
a) dla studentów – z chwilą ostemplowania karty obiegowej (pieczątka potwierdzająca brak zaległości wobec biblioteki)
b) dla pracowników – z chwilą rozwiązania stosunku służbowego z Wydziałem
c) na żądanie posiadacza karty bibliotecznej
d) na skutek decyzji Kierownika biblioteki w wypadku naruszenia regulaminu przez czytelnika.

16. Zamówienia z magazynu do czytelni lub wypożyczalni składa się drogą elektroniczną poprzez system biblioteczny.

17. Na każdy tom obowiązuje odrębne zamówienie.

18. Dzieła z wolnego dostępu udostępniane są bezpośrednio na miejscu bez składania zamówień. Realizacja zamówień z magazynu trwa około 30 minut. Jednorazowo można złożyć nie więcej niż 10 zamówień.

19. Czytelnik ma obowiązek zgłoszenia się po zamówione wydawnictwa lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. Pozycje wypożyczone przez innego czytelnika można zarezerwować korzystając z opcji „rezerwacja”. Rezerwacja jest ważna 3 miesiące. Nie należy rezerwować pozycji, dla których termin zwrotu przekracza termin ważności rezerwacji.

20. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu pożyczonego dzieła, jeśli nie zostanie ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika. Prolongata dokonywana jest samodzielnie przez czytelnika, po zalogowaniu się na swoje konto.

21. Czytelnik ma obowiązek sprawdzenia stanu swojego konta po każdej dokonanej transakcji. Wątpliwości należy wyjaśnić w wypożyczalni.

22. Na zamówieniach niezrealizowanych podaje się powód niedostarczenia dzieła (np.: „brak na miejscu”, „w oprawie”, itp.)

Odpowiedzialność za wypożyczone dzieła i mienie biblioteczne

23. Zbiory biblioteki i jej aparat informacyjny jak katalogi, kartoteki i urządzenia techniczne są własnością Wydziału Filologicznego UŁ. Czytelnicy są zobowiązani do troskliwego obchodzenia się z materiałami, które zostały im udostępnione, szanowania zbiorów bibliotecznych stanowiących dorobek kulturalny szeregu pokoleń, dbania o mienie społeczne.

24. Zauważone uszkodzenia wypożyczający winien wskazać bibliotekarzowi w celu odnotowania uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi za nie odpowiedzialność.

25. Za kradzież, zniszczenie lub częściowe uszkodzenie materiałów bibliotecznych – niezależnie od obowiązku odkupienia danej pozycji, czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku studentów i pracowników Kierownik biblioteki może przedstawić sprawę władzom Wydziału Filologicznego.

26. W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany:
a) odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszty oprawy lub
b) odkupić inne dzieło wskazane przez bibliotekę lub
c) pokryć koszty zagubionego dzieła oszacowane przez Kierownika biblioteki w wysokości co najmniej trzykrotnej wartości rynkowej.

27. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego lub zagubionego. W wypadku nienaprawienia szkody korzystający odpowiada sądownie za uszkodzenie lub zagubienie.

II. Korzystanie z wolnego dostępu i czytelni

Wolny dostęp

28. Książki w wolnym dostępie oznaczone czerwoną nalepką przeznaczone są do korzystania na miejscu.

29. Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie w przestrzeniach biblioteki przeznaczonych do pracy.

Czytelnia

30. Czytelnia dostępna jest dla wszystkich osób posiadających karty biblioteczne lub elektroniczne legitymacje studenckie. Udostępnia ona czasopisma bieżące, wydawnictwa z księgozbioru podręcznego i magazynu.

31. Wydawnictwa sprowadzone z magazynu do czytelni można rezerwować na 3 dni.

32. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów zlokalizowanych w czytelni oraz własnych komputerów przenośnych zgodnie z zasadami korzystania z komputerów na Wydziale Filologicznym UŁ.

III. Korzystanie z wypożyczalni

Wypożyczalnia

33. BFil udostępnia swoje zbiory na następujących zasadach:
a) 30 pozycji na 12 miesięcy profesorom i pracownikom naukowym Wydziału
b) 10 pozycji na 3 miesiące doktorantom Wydziału
c) 10 pozycji na 2 miesiące studentom Wydziału
d) 15 pozycji na 2 miesiące studentom Wydziału studiującym dwa kierunki
e) 3 pozycje na 1 miesiąc pozostałym pracownikom Wydziału
f) 20 pozycji na 3 miesiące emerytowanym profesorom Wydziału
g) 10 pozycji na 1 miesiąc pozostałym emerytom Wydziału
h) 2 pozycje na 2 tygodnie pracownikom naukowym i dydaktycznym oraz studentom innych wydziałów UŁ

34. Poza obręb biblioteki nie wypożycza się:
a) wydawnictw z wolnego dostępu oznaczonych czerwoną nalepką
b) wydawnictw z księgozbioru podręcznego
c) wydawnictw oznaczonych: „Tylko na miejscu”, „Cim”
d) książek wydanych w XIX wieku, rękopisów, starych druków, itp.
e) elektronicznych dokumentów towarzyszących zbiorom udostępnianym „Tylko na miejscu”
f) czasopism
Z wyżej wymienionych wydawnictw można korzystać wyłącznie na miejscu.

35. Kierownik biblioteki może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu zwrotu.

36. W wypadku niedotrzymania terminu zwrotu wydawnictw stosuje się następujące rygory:
a) indywidualne upomnienie na piśmie (monit) drogą elektroniczną lub pocztową – koszty opłaty ponosi czytelnik
b) pozbawienie czytelnika praw korzystania z biblioteki do czasu zwrotu książki
c) całkowite pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z BFil.

37. W wypadku niezwrócenia materiałów bibliotecznych biblioteka występuje na drogę sądową.

IV. Porządek ogólny

38. Czytelnicy obowiązani są zachowywać się na terenie biblioteki w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.

39. Szczegółowe informacje o korzystaniu z wolnego dostępu, czytelni i wypożyczalni określają przepisy porządkowe. Dostęp do Internetu służy wyłącznie celom dydaktycznym i naukowym.

40. Podłączanie własnego sprzętu do sieci bibliotecznej dopuszczalne jest wyłącznie do gniazd wskazanych przez dyżurującego bibliotekarza.

41. Rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem wnoszonym przez czytelników na teren biblioteki (np. laptopy) nie należy do obowiązków pracowników biblioteki.

42. Wierzchnią garderobę, teczki, torby i plecaki itp. czytelnicy obowiązani są pozostawić w szatni lub w szafkach znajdujących się obok wejścia do biblioteki (o kluczyk do nich należy poprosić dyżurującego bibliotekarza).

43. Wykonywanie zdjęć oraz filmowanie gmachu wymaga zezwolenia Dziekana Wydziału Filologicznego.

44. Plakaty i ogłoszenia mogą być wywieszane na tablicach informacyjnych wyłącznie za zgodą kierownika biblioteki.

45. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste czytelnika pozostawione bez opieki.

Sankcje

46. W razie przekroczenia przez czytelnika przepisów niniejszego regulaminu kierownik biblioteki może ograniczyć jego prawa korzystania z BFil lub całkowicie go ich pozbawić.